تصویر موجود نمیباشد
تجهیز اتاق سرور دانشگاه آزاد هشتگرد به سیستم هوشمند
تاریخ انتشار: 1395/04/08
گروه: آخرین اخبار

تجهیز اتاق سرور دانشگاه آزاد هشتگرد به سیستم هوشمند

در مورخه 95/3/28 قرارداد تجهیز سیستم هوشمند در اتاق سرور دانشگاه آزاد واحد هشتگرد با هزینه ای بالغ بر ....... ريال منعقد گردید.
شرکت زم زم
بانک ملت
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
حلوای عقاب
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان سنجش
کام نت
آبفای کرج
فدراسیون کشتی
اکتوور کوو
آموزش و پرورش