تصویر موجود نمیباشد

فعالیت های خیریه


تصویر موجود نمیباشد

آرمان مـــــــــا 

ما دنیایی می خواهیم که در آن تمامی انسانها در شادی و سلامتی باشند. دنیایی که در آن بیماری ها حداقل و درمان آسان باشد. دنیایی که در آن رفع مشکلات آسان و نیازها، فقیر و غنی نشناسد. ما به دنبال دنیایی هستیم که کمک به دیگران بقای هر انسان است نه دستگیری از دیگران و برای تحقق آرمان هایمان تلاش می کنیم یاری میگیریم و یاری می رسانیم.از اعتماد شما سپاسگزاریم ...


شرکت زم زم
بانک ملت
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
حلوای عقاب
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان سنجش
کام نت
آبفای کرج
فدراسیون کشتی
اکتوور کوو
آموزش و پرورش